Vyhledávání zboží Informace Servis
Zde se nacházíte: / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

 

Obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím - (Na1.cz) Markem Novákem a kupujícím.

V současné době nelze přes tento e-shop objednat žádné uvedené (inzerované) zboží z důvodu přerušení činnosti OSVČ. (Prodávající.)
Na konkrétní důvody se lze informovat telefonicky.

Veškerá práva stávajících zákazníků, vyplývající z kupní smlouvy (reklamace, výhody karty zákazníka) jsou uplatnitelná bez krácení práv zákazníka (kupujícího, odběratele) ve sjednaném rozsahu. (Dle kupní smlouvy.)
Veškeré osobní návštěvy (záruční opravy) je nutno předem sjednat telefonicky, nebo písemně (e-mailem).

Veškeré faktury vygenerované tímto e-shopem jsou až do odvolání neplatné z výše uvedených důvodů! (Viz. obchodní podmínky: Právo na odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího. )

Prodávající
Marek Novák
Komenského 506
533 04 Sezemice
IČO: 87757010
DIČ: CZ7205143330
tel.: 774 114 506
e-mail:

Kupující
spotřebitel, firma, státní instituce

Objednávka zboží
Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- ústně (osobně, telefonicky)
- písemně (poštou, e-mailem)
- v internetovém obchodu

Písemná objednávka musí obsahovat následující údaje:
- obchodní jméno
- IČO, DIČ (pokud se jedná o plátce DPH)
- označení zboží, jednotkovou cenu, množství
- formu dodání zboží (osobní odběr, přeprava PPL)
- razítko a podpis oprávněné osoby

Platební podmínky
- platba v hotovosti při osobním odběru zboží
- platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury - platba dobírkou při dopravě přepravní službou
- platba bankovním převodem s odloženou splatností (pro stálé partnery a státní organizace)

Cenové kategorie
Aktuální ceny jsou vždy k dispozici v ceníku, který je k dispozici v elektronické formě na Internetu či v tištěné formě na provozovně.

- pro stálé partnery s většími odběry jsou připraveny speciální cenové podmínky, více sdělí obchodní oddělení
- dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny

Právo na odstoupení od smlouvy
Spotřebitel, který zakoupil pomocí prostředků vzdálené komunikace, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat dodavateli kompletní nepoškozené zboží bez známek uživání.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na:
- dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího.
- dodávku softwarového vybavení (nebo zařízení se softwarovým vybavením), u kterého uživatel porušením obalu přijal licenční ujednání výrobce softwaru.
- zakázkovou výrobu a úpravu výrobků.

Právo na odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy či zrušit objednávku kupujícího bez udání důvodu.

Rozpor s kupní smlouvou dle § 616 Občanského zákoníku
1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.